rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016

Wynagrodzenie za pracę dla pracownika, który pełni funkcję radnego

Zatrudniamy pracownika, który jest radnym naszego miasta. Wiąże się to ze zwalnianiem go na 2 godziny w miesiącu na posiedzenie rady miasta. Są to dla niego godziny usprawiedliwione, ale niepłatne. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2.500 zł. Czy jego miesięczne wynagrodzenie należy ustalić poprzez podzielenie stawki miesięcznej przez nominalny wymiar czasu pracy i pomnożenie przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych?

Nie. Metodyka obliczania stałego miesięcznego wynagrodzenia, w sytuacji, gdy pracownik przepracuje tylko część miesiąca, została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 62, poz. 289 ze zm.). W sytuacji przedstawionej w pytaniu należy zastosować § 12 powołanego rozporządzenia.

Zasadą jest, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy tak stanowią (art. 80 Kodeksu pracy). Radny za czas, w którym bierze udział w pracach rady gminy lub jej organów, nie nabywa prawa do wynagrodzenia. Z tego tytułu przysługują mu diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Diety, na zasadach ustalonych przez radę gminy, stanowią rekompensatę utraconych zarobków i zwrot kosztów przy wykonywaniu mandatu radnego. Tak wynika z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

Powołane na wstępie rozporządzenie przewiduje dwa sposoby ustalania stałego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracuje tylko część miesiąca. Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy pracownik przepracował część miesiąca, a za pozostałą jego część otrzymał wynagrodzenie chorobowe (określone w art. 92 K.p.) lub zasiłek. W takim przypadku należy:

 • miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez 30,
   
 • otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
   
 • obliczoną kwotę wynagrodzenia odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc (§ 11 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Natomiast drugi sposób stosuje się wtedy, gdy pracownik przepracuje tylko część miesiąca, a przez pozostałą część tego miesiąca był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. W takich okolicznościach:

 • miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
   
 • otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn,
   
 • obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc (§ 12 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Regulacja ta ma też zastosowanie w przypadku obliczania wynagrodzenia pracownika, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca (przy nawiązaniu lub rozwiązaniu stosunku pracy).

W omawianej sytuacji należy wynagrodzenie radnego ustalić zgodnie z § 12 ust. 1 wymienionego rozporządzenia.

Przykład

Pracownik, który jednocześnie jest radnym miasta, raz w miesiącu uczestniczy w posiedzeniu rady miasta. Z tego powodu zwalniany jest z pracy na 2 godziny w miesiącu. Za godziny tego usprawiedliwionego zwolnienia nie przysługuje mu prawo do wynagrodzenia. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2.500 zł. We wrześniu 2016 r. nominalny wymiar czasu pracy wynosi 176 godzin, a radny przepracuje 174 godziny ze względu na udział w posiedzeniu rady miasta.

Ustalenie wynagrodzenia za wrzesień br.:

2.500 zł : 176 godz. = 14,20 zł,

14,20 zł × 2 godz. = 28,40 zł,

2.500 zł - 28,40 zł = 2.471,60 zł.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Rozliczanie wynagrodzeń:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60