rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017

Składki ZUS osoby wykonującej dwie umowy zlecenia

Z tytułu umowy zlecenia zawartej ze zleceniobiorcą opłacam za niego wszystkie składki ubezpieczeniowe (w tym dobrowolną chorobową) do ZUS. Dodatkowo od 1 marca 2017 r. zamierzam zawrzeć z tą osobą kolejną umowę zlecenia. Czy z tytułu jej zawarcia będę miał obowiązek opłacać za nią składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i obowiązkową składkę wypadkową?

Odpowiedź na zadane pytanie zależy od tego, czy z tytułu drugiej umowy zlecenia zleceniobiorca będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym, czy nie. Zasadą bowiem jest, że dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają (na swój wniosek) osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Z kolei ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi (obowiązkowo lub dobrowolnie). Wynika to z art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.), dalej: ustawy systemowej.

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają z tego tytułu obligatoryjnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Taki też charakter ma dla nich ubezpieczenie wypadkowe. Tylko ubezpieczeniu chorobowemu zleceniobiorcy podlegają dobrowolnie, tj. na swój wniosek.

Jeżeli jedna osoba wykonuje jednocześnie dwie umowy zlecenia, to obecnie o charakterze ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu drugiej takiej umowy decyduje wysokość oskładkowanego przychodu uzyskanego przez nią w danym miesiącu z pierwszego zlecenia. Wynika to z art. 9 ust. 2c ustawy systemowej. Na podstawie tego przepisu, druga umowa zlecenia:

  • stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (emerytalnego, rentowych i wypadkowego), jeżeli z pierwszej umowy zleceniobiorca uzyskuje oskładkowany przychód w wysokości niższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia - do czasu, aż łączna podstawa wymiaru składek społecznych w danym miesiącu osiągnie poziom minimalnego wynagrodzenia,
     
  • nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych, jeżeli z pierwszej umowy zlecenia zleceniobiorca uzyskuje miesięcznie oskładkowany przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia - w takim przypadku z drugiej umowy zlecenia ubezpieczenia emerytalno-rentowe są dla niego dobrowolne (gdy przystąpi do nich, obowiązkowe jest wtedy ubezpieczenie wypadkowe).

Powyższe nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczeniu temu obowiązkowo podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które zostały wskazane w art. 66 ust. 1 ustawy zdrowotnej. Do grona takich osób zaliczają się m.in. wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e) tego aktu). Dodatkowo art. 82 ust. 2 ustawy zdrowotnej wyjaśnia, iż w przypadku, gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (m.in. z tytułu umowy zlecenia) ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie. Wobec tego, w omawianym przypadku, z każdej umowy zlecenia (niezależnie od wysokości oskładkowanego przychodu) obowiązkowa jest dla zleceniobiorcy składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zatem w sytuacji, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe zleceniobiorcy, o którym mowa w pytaniu, z pierwszej umowy zlecenia w danym miesiącu osiągnie kwotę co najmniej równą minimalnej płacy, wtedy z drugiej takiej umowy zleceniobiorca podlegał będzie obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeżeli z drugiej umowy zlecenia zleceniobiorca przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, Czytelnik będzie wtedy opłacać za niego składkę na ubezpieczenie wypadkowe. W takim jednak przypadku z drugiej umowy zlecenia zleceniobiorca nie może zostać zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W efekcie zleceniodawca nie będzie miał podstaw do opłacania za niego składki na to ubezpieczenie z tego tytułu.

Przykład

Pan Adam wypłaca zleceniobiorcy miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2.200 zł. Od kwoty tego przychodu opłaca za niego składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (i dobrowolną chorobową) oraz składkę zdrowotną. W przyszłym miesiącu z osobą tą dodatkowo zawrze kolejną umowę zlecenia.

I wariant: Zleceniobiorca z racji drugiej umowy zlecenia podlegał będzie obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, nie wyraził bowiem chęci przystąpienia do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych

- w tym przypadku z drugiej umowy zlecenia zleceniodawca nie będzie opłacał za niego składki wypadkowej i chorobowej.

II wariant: Zleceniobiorca z tytułu drugiej umowy zlecenia podlegał będzie obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jednocześnie złożył wniosek o objęcie go dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi

- w takiej sytuacji z tytułu drugiej umowy zlecenia zleceniodawca będzie zobowiązany opłacać za zleceniobiorcę składkę na ubezpieczenie wypadkowe, nie będzie jednak opłacał za niego składki chorobowej.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60