rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (697) z dnia 10.05.2010

Kiedy opłacanie składki na Fundusz Pracy jest obowiązkowe?

Płatnicy składek ubezpieczeniowych za zatrudnione osoby opłacają składkę na Fundusz Pracy. Składkę na omawiany Fundusz opłaca się nie tylko za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale również za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, na przykład umowy zlecenia. Nie wszyscy jednak zleceniodawcy są zobowiązani opłacać składkę na Fundusz Pracy.

Składka obowiązkowa za pracowników

Obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy wynika z art. 104 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.). Składkę na ten Fundusz pracodawca ma obowiązek opłacać za pracownika jedynie wtedy, gdy kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania ograniczenia do rocznego limitu) wynosi w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. W bieżącym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1.317 zł. Przy czym dla:

  • pracownika w I roku pracy wynagrodzenie to wynosi co najmniej 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę - 1.053,60 zł (tj. 80% z kwoty 1.317 zł),

  • osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania wynosi co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę - 658,50 zł (tj. 50% z kwoty 1.317 zł).

Składkę na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych i wynosi ona 2,45% podstawy wymiaru.

ZWRACAMY UWAGĘ:

Jeżeli wynagrodzenie wypłacone pracownikom w danym miesiącu kalendarzowym (w przeliczeniu na okres miesiąca) jest niższe od wykazanych wyżej kwot, to w takim przypadku przedsiębiorca nie opłaca za nich składek na Fundusz Pracy.
 

Przykład

W ramach umowy o pracę od 4 maja br. firma zatrudniła pracownika na 1/4 etatu z miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 890 zł. Zatrudnienie to jest dla pracownika jedyną pracą zarobkową. W tym przypadku pracodawca nie będzie zobowiązany opłacać za pracownika składek na Fundusz Pracy, bowiem osoba ta uzyskuje oskładkowane wynagrodzenie w okresie miesiąca w kwocie niższej niż minimalne wynagrodzenie (890 zł < 1.317 zł).


 
Przykład

Zakład pracy zatrudnił pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy od 12 kwietnia br. W zawartej umowie ustalono, że wynagrodzenie z tytułu tego zatrudnienia będzie mu wypłacane na koniec każdego miesiąca w kwocie 1.800 zł. Na koniec kwietnia br. osobie tej wypłacono wynagrodzenie w kwocie 1.285,92 zł. Składka na Fundusz Pracy w tym przypadku będzie należna, ponieważ gdyby pracownik ten przepracował cały miesiąc (tu: kwiecień br.), to z pewnością otrzymałby oskładkowane wynagrodzenie w kwocie 1.800 zł, tj. w wysokości przewyższającej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Należna też za osoby pracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej

Składka na Fundusz Pracy jest należna także za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Stanowi tak art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że dla celów opłacania składki na wskazany Fundusz za pracodawcę uważa się jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

ZWRACAMY UWAGĘ:

W sytuacji, gdy zleceniodawca (jako osoba fizyczna) zatrudnia wyłącznie zleceniobiorców, to za osoby te nie opłaca składek na Fundusz Pracy. Nie ma to zastosowania do zleceniodawców będących jednostkami organizacyjnymi (np. spółek cywilnych). Wobec tych podmiotów na obowiązek opłacania składek na omawiany Fundusz za zleceniobiorców nie ma wpływu to czy zatrudniają co najmniej jednego pracownika, czy też nie.
 

Przykład

Pani Weronika do pomocy przy prowadzeniu działalności gospodarczej zatrudnia kilkudziesięciu zleceniobiorców. Miesięczne wynagrodzenie tych osób ustaliła w umowie zlecenia w wysokości 1.550 zł. Osoby te podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

I sytuacja - pani Weronika zatrudnia tylko zleceniobiorców

Pomimo tego, że zleceniobiorcy, o których mowa w przykładzie, podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i ich oskładkowane wynagrodzenie w okresie miesiąca jest wyższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, to jednak pani Weronika nie opłaca za nich składek na Fundusz Pracy.

II sytuacja - pani Weronika zatrudnia zleceniobiorców i kilku pracowników

W tej sytuacji za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia pani Weronika jest zobowiązana opłacać składki na Fundusz Pracy. Osoby te podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ich podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę i pani Weronika zatrudnia przynajmniej jednego pracownika.

Umowa zlecenia w połączeniu z etatem

Jeżeli osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, podlegająca z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, dodatkowo zatrudni się na etacie (ze stosunkowo niskim wynagrodzeniem), to składka na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę może być również należna. Jak wynika bowiem z art. 104 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - jeżeli kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pochodzą z różnych źródeł, to obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek z tych tytułów wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (bądź 80% tego wynagrodzenia, dla pracownika w I roku pracy). W tym przypadku ważne jest, aby zleceniobiorca uzyskujący przychody także z innego tytułu złożył zleceniodawcy (jako płatnikowi składek) stosowne oświadczenie na piśmie. Wskaże ono wysokość otrzymywanego przez zleceniobiorcę wynagrodzenia z innego tytułu i na jego podstawie zleceniodawca będzie wiedział, czy powinien opłacać za niego składkę na Fundusz Pracy, czy nie.

ZWRACAMY UWAGĘ:

Składki na Fundusz Pracy nie opłaca się za osoby, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej: 55 lat - kobiety i 60 lat - mężczyźni. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i zleceniobiorców. Takie uregulowanie wynika z art. 104b ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60