rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017

Wypłata zasiłku opiekuńczego dla opiekuna prawnego dziecka

Pracownica została ustanowiona przez sąd opiekunem prawnym 7-letniego dziecka swojej siostry. Obecnie złożyła wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego za 8 dni z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem. Czy możemy wypłacać jej ten zasiłek, a jeśli tak, to przez jaki okres? Nadmieniamy, że we wspólnym gospodarstwie domowym nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę dziecku.

Zasiłek opiekuńczy wypłaca się ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat. Tak stanowi art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej.

Za dzieci, w rozumieniu ustawy zasiłkowej, uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Przepisy ustawy zasiłkowej nie wskazują wprost opiekuna prawnego dziecka, jako osoby uprawnionej do zasiłku opiekuńczego. Opiekę prawną ustanawia się dla małoletniego w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682), dalej: ustawy. Opiekę tę ustanawia sąd opiekuńczy, skoro tylko poweźmie wiadomość, że zachodzi prawny po temu powód (art. 145 § 2 ustawy). Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką, podlegając przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego (art. 155 ustawy). Jest więc zobowiązany uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego. Do sprawowania opieki stosuje się odpowiednio przepisy o władzy rodzicielskiej, z zachowaniem określonych przepisów ustawy.

Obejmując opiekę, opiekun składa odpowiednie przyrzeczenie, po którego złożeniu sąd opiekuńczy wydaje zaświadczenie. Zaświadczenie to podlega zwrotowi po zwolnieniu opiekuna lub ustaniu opieki (art. 590 i 591 Kodeksu postępowania cywilnego).

Opiekun prawny może więc podejmować zobowiązania na rzecz dziecka oddanego mu pod opiekę prawną oraz występować w jego imieniu. Ma też obowiązek sprawowania opieki nad nim w okresie jego choroby.

Z powyższego wynika, że sprawowanie osobistej opieki nad chorym dzieckiem, którego opiekunem prawnym została ustanowiona pracownica, uprawnia ją do wypłaty zasiłku opiekuńczego na takich samych zasadach, jak nad dzieckiem przyjętym na wychowanie i utrzymanie. Okres, przez który w roku kalendarzowym przysługuje zasiłek opiekuńczy, nie może przekroczyć 60 dni. Limit ten obejmuje również dni sprawowania osobistej opieki nad własnymi dziećmi lub innymi chorymi członkami rodziny (art. 33 ustawy zasiłkowej).

W przypadku, o którym mowa w pytaniu, wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego jest odpowiednie zaświadczenie lekarskie (ZUS ZLA lub e-ZLA) oraz wniosek pracownicy (druk ZUS Z-15). W dokumentacji zasiłkowej powinna też znaleźć się potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia sądu opiekuńczego ustanawiającego pracownicę opiekunem prawnym dziecka.

Aktywne druki i formularze Wzór wniosku ZUS Z-15
dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl
w dziale Zasiłki i świadczenia

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Inne zasiłki i świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60