rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (555) z dnia 1.05.2022

Wpływ zmiany regulaminu wynagradzania na ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

1. Likwidacja składnika wynagrodzenia uwzględnianego dotychczas w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

Do końca lutego 2022 r. pracownicy otrzymywali premie w stałej miesięcznej wysokości 600 zł, zmniejszane nieproporcjonalnie za okresy nieobecności w pracy spowodowane chorobą, opieką lub macierzyństwem. Od 1 marca 2022 r. zmieniono regulamin wynagradzania w ten sposób, iż zlikwidowano premię, a w zamian o jej część podwyższono pracownikom wynagrodzenia. Czy po tej zmianie premie wypłacone do końca lutego 2022 r. nadal powinny być uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych?

Premie wypłacone do końca lutego 2022 r. powinny być wliczane do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych do czasu, gdy wynagrodzenie za miesiące, za które zostały wypłacone, będzie uwzględniane w tej podstawie.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych, dalej świadczeń chorobowych, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi co do zasady za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Przez wynagrodzenie rozumie się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe.

Składniki wynagrodzenia takie jak premie, nagrody, dodatki wlicza się do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, o ile pracownik nie zachowuje do nich prawa (nie są wypłacane) za okresy absencji chorobowych (art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Przy czym tych przysługujących w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia chorobowego należnego za okres po tym terminie (art. 41 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Dotyczy to również składników wynagrodzenia, których wypłaty zaprzestano na podstawie układu zbiorowego pracy lub przepisów o wynagradzaniu (art. 41 ust. 3 ustawy zasiłkowej).

Ważne: Składnik wynagrodzenia przyznany tylko do określonego terminu lub którego wypłaty zaprzestano podlega wyłączeniu/nieuwzględnianiu w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego przysługującego od dnia, od którego nie jest już wypłacany.

Powyższe nie ma jednak zastosowania, gdy zlikwidowany składnik wynagrodzenia został włączony w całości lub w części do innego albo zamieniony na inny (por. komentarz ZUS do ustawy zasiłkowej, dostępny na stronie internetowej www.zus.pl). Z taką sytuacją mamy do czynienia w okolicznościach wskazanych w pytaniu. W związku z tym premie wypłacane do 28 lutego 2022 r. powinny być uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku macierzyńskiego przysługujących za okres od 1 marca br. - do czasu, gdy wynagrodzenie za miesiące, za które premia została wypłacona będzie przyjmowane do tej podstawy.

Przykład

Przyjmujemy założenia z pytania oraz że pracownik do 28 lutego 2022 r. otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.600 zł oraz premię miesięczną w wysokości 600 zł, a od 1 marca 2022 r., po likwidacji premii, jego płaca zasadnicza została podwyższona do 5.000 zł. Pracownik chorował od 4 do 6 kwietnia 2022 r. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od kwietnia 2021 r. do marca 2022 r. W listopadzie 2021 r. pracownik przez 5 dni sprawował osobistą opiekę nad chorym dzieckiem, w związku z tym wynagrodzenie za ten miesiąc wyniosło 3.833,35 zł, a premia 530 zł. Przed uwzględnieniem tego wynagrodzenia w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego podlegało ono uzupełnieniu. Ponieważ jest określone w stałej miesięcznej wysokości, należało przyjąć je w kwocie z umowy o pracę. Z kolei premia ze względu na to, iż była zmniejszana nieproporcjonalnie za okresy usprawiedliwionych nieobecności w pracy, powinna zostać wliczona w kwocie faktycznie wypłaconej. Obydwie kwoty po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego za 3 dni kwietnia 2022 r. wyniosła 4.467,66 zł, zgodnie z wyliczeniem:

    [(4.600 zł + 600 zł) - 712,92 zł] x 10 m-cy = 44.870,80 zł,

    (4.600 zł + 530 zł) - 703,33 zł) x 1 m-c = 4.426,67 zł,

    (5.000 zł - 685,50 zł) x 1 m-c = 4.314,50 zł,

    (44.870,80 zł + 4.426,67 zł + 4.314,50 zł) : 12 m-cy = 4.467,66 zł.

2. Nowy składnik wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

Od 1 maja 2022 r. do regulaminu wynagradzania wprowadzono dodatek frekwencyjny, zmniejszany nieproporcjonalnie za czas nieobecności w pracy z powodu choroby lub opieki nad chorym dzieckiem, oraz dodatek stażowy wypłacany w pełnej wysokości za okresy nieobecności w pracy. Czy zmiana ta wpływa na już ustaloną podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?

Nie, wprowadzenie do regulaminu wynagradzania nowych składników wynagrodzenia nie ma wpływu na podstawę wymiaru już wypłacanych świadczeń chorobowych.

Jak wyjaśniliśmy w odpowiedzi zamieszczonej w punkcie 1.1., do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wlicza się składniki wynagrodzenia, do których pracownik nie zachowuje prawa w okresie pobierania tych świadczeń zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu i które nie są wypłacane za te okresy. Zatem w sytuacji opisanej w pytaniu, do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych będzie przyjmowany wyłącznie dodatek frekwencyjny (w kwocie faktycznie uzyskanej). Najwcześniej nastąpi to przy ustalaniu podstawy wymiaru ww. świadczeń przysługujących od 1 czerwca 2022 r. i pod warunkiem, że dla tego świadczenia będzie ustalana nowa podstawa wymiaru.

Ważne: Nie ustala się nowej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, jeżeli między okresami ich pobierania (zarówno tego samego, jak i innego rodzaju) nie było przerwy albo była ona krótsza niż miesiąc kalendarzowy (art. 43 ustawy zasiłkowej).

Przykład

Przyjmujemy założenia z pytania. Pracownik jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości 5.400 zł, a ponadto od 1 maja 2022 r. otrzymuje dodatek frekwencyjny 400 zł oraz dodatek stażowy w kwocie 270 zł (5% wynagrodzenia zasadniczego).

Pracownik chorował przez kilka dni kwietnia 2022 r. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od kwietnia 2021 r. do marca 2022 r., tj. kwota 4.659,66 zł, zgodnie z wyliczeniem: [(5.400 zł - 740,34 zł) x 12 m-cy] : 12 m-cy.

Zakładamy, że dziecko pracownika w czerwcu 2022 r. ma zaplanowany zabieg chirurgiczny i przez 7 dni będzie wymagało opieki, w związku z czym pracownik wystąpi o zasiłek opiekuńczy. Podstawę jego wymiaru będzie stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie uzyskane za okres od czerwca 2021 r. do maja 2022 r. (wynagrodzenie za kwiecień 2022 r. zostanie przyjęte po uzupełnieniu). Podstawa wymiaru wyniesie 4.688,42 zł, tj.:

    (5.400 zł - 740,34 zł) x 11 m-cy = 51.256,26 zł,

    [(5.400 zł + 400 zł) - 795,18 zł] x 1 m-c = 5.004,82 zł,

    (51.256,26 zł + 5.004,82 zł) : 12 m-cy = 4.688,42 zł.


Zwracamy uwagę!
W pytaniu Czytelnika nie odniesiono się do tego w jaki sposób jest ustalana wysokość dodatku frekwencyjnego za miesiąc, w którym pracownik korzysta z urlopów związanych z rodzicielstwem (macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego). Ponadto nie podano informacji czy dodatek jest zmniejszany za czas nieobecności w pracy z powodu opieki sprawowanej nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat oraz nad innym chorym członkiem rodziny (art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy zasiłkowej). Jeśli w tych przypadkach dodatek będzie pracownikowi wypłacany w pełnej wysokości pomimo nieobecności w pracy, to:

 • powinien być uwzględniany w podstawie wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego oraz zasiłku opiekuńczego, gdy opieka była sprawowana nad chorym dzieckiem,
 • nie należy go wliczać do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat lub innym chorym członkiem rodziny, gdyż będzie wypłacany w pełnej wysokości obok tych świadczeń.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Regulaminy wynagradzania:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.