rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017

Zamieszczenie postanowienia o potrąceniach dobrowolnych w regulaminie wynagradzania

W regulaminie wynagradzania znajduje się postanowienie, zgodnie z którym: "Pracodawca ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia pracownika lub należności z tytułu odbytej podróży służbowej, bez jego dodatkowej zgody, kwoty rachunków za korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego w wysokości przekraczającej ustalony limit kosztów zawarty w indywidualnej umowie pomiędzy stronami.". Czy taki zapis jest prawidłowy?

Wskazane w pytaniu postanowienie regulaminu wynagradzania jest niezgodne z art. 9 ust. 2 w związku z art. 91 K.p.

Obowiązkiem pracodawcy jest wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia za pracę w pełnej wysokości, uzgodnionej w umowie o pracę lub w innym akcie kreującym stosunek pracy. Pracodawca może dokonywać z niego potrąceń, ale tylko należności określonych w Kodeksie pracy, w granicach ściśle określonych w tym akcie prawnym oraz według przewidzianych w nim reguł.

Należności, jakie mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody wymienia enumeratywnie art. 87 § 1 K.p. Są to:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
     
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
     
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
     
  • kary pieniężne przewidziane w art. 108 K.p.

Ponadto z wynagrodzenia za pracę odlicza się w pełnej wysokości kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności, jeżeli z uwagi na absencję w pracy pracownik nie zachował do nich prawa (art. 87 § 7 K.p.). Przy zachowaniu zasad określonych w art. 87 K.p. potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracodawca dokonuje również bez postępowania egzekucyjnego. Obowiązujące w tym przypadku reguły określa art. 88 K.p.

Wśród wymienionych należności nie ma opłat za korzystanie przez pracownika z telefonu służbowego. W związku z tym przy ich potrącaniu stosowane powinny być zasady dotyczące tzw. potrąceń dobrowolnych, określone w art. 91 K.p.

Ważne: Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 K.p. mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

Niezachowanie formy pisemnej powoduje, że wyrażenie przez pracownika zgody jest nieważne (art. 58 § 1 K.c. w związku z art. 91300 K.p.). Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 1 października 1998 r. (sygn. akt I PKN 366/98, OSNP 1999/21/684). Natomiast w uzasadnieniu wyroku z 5 maja 2004 r. (sygn. akt I PK 529/03, Pr.Pracy 2004/10/35) Sąd ten wskazał, że: "(...) Zgoda pracownika, o jakiej mowa w art. 91 K.p., nie może być »blankietowa«, czyli dokonana bez odniesienia się do konkretnej, znanej już należności oraz do skonkretyzowanej kwoty. (...)".

W świetle powyższego, zapis w regulaminie wynagradzania, nawet z podpisem pracownika, że zapoznał się z jego treścią, nie może stanowić podstawy do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika.

Zwracamy uwagę! Dokonywanie przez pracodawcę potrąceń z wynagrodzenia innych należności niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 K.p. bez pisemnej zgody pracownika stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 282 § 1 pkt 1 K.p.).

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Regulaminy wynagradzania:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60