rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016

Rekompensata z tytułu likwidacji nagród jubileuszowych

Pracodawca, zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłaca pracownikom nagrody jubileuszowe za długoletnią pracę. Prawo do pierwszej nagrody pracownik otrzymuje po przepracowaniu ogółem 10 lat, w tym 5 lat u pracodawcy, a do kolejnych po upływie następnych 5 lat (tj. po 15, 20 itd. latach pracy). Od września 2016 r. nastąpi zmiana regulaminu, który nie będzie już przewidywał nagród jubileuszowych. Wobec likwidacji tego świadczenia wszyscy pracownicy otrzymają jednorazowe rekompensaty. Czy będą one zwolnione ze składek ZUS?

Tak. Podstawy wymiaru składek ZUS nie stanowią nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat (§ 2 ust. 1 rozporządzenia składkowego).

Wyłączenie nagrody jubileuszowej z oskładkowania jest uzależnione od warunków jej przyznawania zawartych w zakładowych źródłach prawa pracy (np. w regulaminie wynagradzania, regulaminie nagród jubileuszowych). Jeśli we wskazanych przepisach wewnątrzzakładowych określono, że pracownik jest uprawniony do nagrody nie częściej niż co 5 lat, to taka nagroda jest wyłączona z podstawy wymiaru składek ZUS. Jeżeli zaś chodzi o wypłatę rekompensat z tytułu likwidacji nagród jubileuszowych, to są one zwolnione ze składek ZUS, gdy dotychczasowe przepisy, na podstawie których nagrody te były przyznawane, przewidywały ich wypłatę nie częściej niż co 5 lat.

ZUS Jak wyjaśnił ZUS w interpretacji indywidualnej z 25 kwietnia 2016 r., znak DI/100000/43/409/2016: "(...) Przepis ten (§ 2 ust. 1 rozporządzenia składkowego - przypis redakcji) znajduje również zastosowanie w sytuacji, gdy pracodawca likwidując w zakładowym układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania swych pracowników instytucję nagród jubileuszowych, przewiduje możliwość wypłaty świadczeń pieniężnych mających charakter rekompensaty za rezygnację z przyznawania nagród jubileuszowych.

Z powyższego wywieść należy, iż decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia tego typu świadczeń pieniężnych z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ustawodawca przypisał periodycznemu (nie częstszemu niż co 5 lat) nabywaniu przez pracownika prawa do ich uzyskania na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących u pracodawcy. Bez znaczenia prawnego pozostaje natomiast fakt daty wypłacenia tych świadczeń pracownikowi (wypłata tych świadczeń może nastąpić więc w okresie krótszym niż 5 lat od dnia uzyskania przez pracownika poprzedniej nagrody jubileuszowej).

Tym samym, rozstrzygając możliwość wyłączenia rekompensaty spod obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, należy wziąć pod uwagę łącznie dwie przesłanki - wypłata rekompensaty następuje w związku z likwidacją nagród jubileuszowych, a dotychczas obowiązujące zasady przyznawania i wypłaty tych nagród jubileuszowych przewidywały, że nie przysługiwały one częściej niż co 5 lat. (...)".

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Regulaminy wynagradzania:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60