rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016

Wliczanie premii uznaniowej do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

W regulaminie wynagradzania zamieszczono zapis, zgodnie z którym "pracodawca może przyznać poszczególnym pracownikom premię uznaniową". Jest to premia miesięczna. Jeśli pracownik pobiera wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego, to podlega ona pomniejszeniu za czas tego zwolnienia. Czy premie te należy wliczać do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków? Jeśli tak, to czy należy je uzupełniać?

Premia podlega wliczeniu do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Przy czym uzupełnia się ją jedynie wówczas, gdy na podstawie przepisów płacowych jest ona zmniejszana proporcjonalnie za okresy pobierania tych świadczeń.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tych świadczeń zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okresy ich pobierania (art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej w związku z art. 92 § 2 K.p.).

Premia nie podlega zatem wliczeniu do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, gdy są spełnione dwa warunki, a mianowicie:

  • w przepisach wewnątrzzakładowych zamieszczono zapis o zachowaniu przez pracownika prawa do premii w okresach absencji chorobowej,
     
  • premia jest wypłacana za okresy choroby (nie ma znaczenia, czy wypłata następuje w całości lub w części).

W podstawie wymiaru świadczeń chorobowych nie uwzględnia się również takiej premii, w stosunku do której przepisy wewnątrzzakładowe nie zawierają postanowień o zachowywaniu prawa za okresy pobierania świadczeń chorobowych, o ile pracodawca udokumentuje, że jest ona wypłacana za te okresy (por. ust. 218 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej, dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl).

W opisanym przypadku regulamin wynagradzania zawiera jedynie zapis o możliwości przyznania pracownikom premii uznaniowej. Szczegółowe zasady jej wypłaty nie zostały jednak uregulowane. Z praktyki przyjętej przez pracodawcę wynika, że przyznana przez niego premia uznaniowa ulega zmniejszeniu, jeśli pracownik był nieobecny w pracy z powodu pobierania świadczeń chorobowych. W przepisach płacowych nie sprecyzowano jaki jest sposób tego zmniejszenia - proporcjonalny czy też inny, np. kwotowy lub procentowy. Dlatego też należy uznać, iż powinna zostać ona uwzględniona w podstawie wymiaru tych świadczeń w kwocie faktycznie wypłaconej.

Zwracamy uwagę! O tym, czy dany składnik wynagrodzenia, zmniejszany za okresy absencji chorobowej, powinien być uzupełniony przed wliczeniem go do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego, decydują przyjęte przez pracodawcę zasady (wynikające z przepisów płacowych), na jakich następuje to zmniejszenie. Jeśli jest ono proporcjonalne do dni, za które pracownik otrzymał świadczenia za czas choroby, to składnik ten (tu premia) powinien być wliczany do podstawy wymiaru świadczeń po uprzednim uzupełnieniu. Jeśli zmniejszenie składnika wynagrodzenia nie jest proporcjonalne do dni absencji chorobowej, to należy go wliczać do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w kwocie faktycznie uzyskanej.

Przykład

Pracownik oprócz wynagrodzenia w stałej miesięcznej wysokości 2.500 zł otrzymuje miesięczne zmienne premie uznaniowe (premie są pomniejszane proporcjonalnie do dni absencji chorobowej). W marcu 2016 r. pracownik jest przez 7 dni niezdolny do pracy z powodu choroby. W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy uwzględnić m.in. wynagrodzenie za lipiec 2015 r., w którym przez 5 dni chorował. W miesiącu tym z obowiązujących 23 dni przepracował 18 dni, uzyskując wynagrodzenie w kwocie 2.083,35 zł oraz premię uznaniową w wysokości 250 zł (pomniejszoną proporcjonalnie za dni choroby).

Wynagrodzenie za lipiec 2015 r. zostanie przyjęte do podstawy wymiaru w kwocie 2.432,89 zł, według wyliczenia:

2.500 zł - 342,75 zł = 2.157,25 zł,

(250 zł - 34,28 zł) : 18 dni x 23 dni = 275,64 zł,

2.157,25 zł + 275,64 zł = 2.432,89 zł.

Przykład

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu, z tym że premia uznaniowa jest pomniejszana o 3% za każdy dzień pobierania świadczeń chorobowych. Za lipiec 2015 r. pracownik uzyskał więc premię w kwocie 255 zł.

Wynagrodzenie za lipiec 2015 r. zostanie przyjęte do podstawy wymiaru w kwocie 2.377,28 zł, według wyliczenia:

2.500 zł - 342,75 zł = 2.157,25 zł,

255 zł - 34,97 zł = 220,03 zł,

2.157,25 zł + 220,03 zł = 2.377,28 zł.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Regulaminy wynagradzania:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60