rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017

Obliczanie składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika będącego osobą współpracującą

Prowadzę działalność gospodarczą, przy której zatrudniłem na podstawie umowy o pracę syna, z którym prowadzę wspólne gospodarstwo domowe. Do jakich ubezpieczeń w ZUS powinienem go zgłosić? Jak dokonać rozliczeń składkowo-podatkowych wypłacanego synowi wynagrodzenia za pracę?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o sus, pracownikiem jest osoba pozostająca w stosunku pracy. Jeżeli jednak pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, wówczas dla celów ubezpieczeń w ZUS, jest traktowany jako osoba współpracująca (art. 8 ust. 2 ustawy o sus).

Ważne: Za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się m.in. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, jeżeli pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności (art. 8 ust. 11 ustawy o sus i art. 5 pkt 24 ustawy zdrowotnej).

Powyższe nie dotyczy osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność podlega ubezpieczeniom w ZUS na zasadach obowiązujących przedsiębiorców. Obowiązkowe są więc dla niej ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne (art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust. 1 ustawy o sus oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy zdrowotnej). Dobrowolny charakter ma natomiast ubezpieczenie chorobowe (art. 11 ust. 2 ustawy o sus). Zgłoszenia do przedmiotowych ubezpieczeń należy dokonać w terminie 7 dni od daty powstania ich obowiązku (do ubezpieczenia chorobowego w terminie wybranym przez ubezpieczonego) poprzez przekazanie do ZUS formularza ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 11 X X. Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne za osobę współpracującą finansuje w całości z własnych środków osoba prowadząca pozarolniczą działalność (art. 16 ust. 5a ustawy o sus oraz art. 85 ust. 14 ustawy zdrowotnej).

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby współpracującej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 18 ust. 8art. 20 ust. 1 ustawy o sus). Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. W 2017 r. nie może być ona niższa niż 2.557,80 zł. Z kolei podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla tej osoby stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (art. 81 ust. 2 ustawy zdrowotnej). W bieżącym roku najniższa podstawa wymiaru tej składki wynosi 3.303,13 zł.

Wskazniki i stawki Składki ZUS przedsiębiorców i osób
współpracujących podajemy w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Za osobę współpracującą obowiązkowa jest także składka na Fundusz Pracy (o ile nie ukończyła ona wieku 55 lat - kobieta i 60 lat - mężczyzna). Ustala się ją od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia) wynoszącej w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 104 ust. 1 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Odpowiadając na drugie pytanie wyjaśniamy, że dla celów podatkowych osoba, o której mowa w pytaniu, jest pracownikiem. Dlatego od wypłacanego jej wynagrodzenia należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach przewidzianych w art. 32 ustawy o pdof. Przy czym ustalając zaliczkę na podatek dochodowy nie dokonuje się odliczenia od dochodu/podatku odpowiednio składek na ubezpieczenia społeczne/zdrowotne, gdyż w tym przypadku nie są one finansowane przez pracownika. Ustalenie zaliczki polega więc na pomniejszeniu uzyskanego w danym miesiącu przez tę osobę przychodu ze stosunku pracy o koszty uzyskania przychodów w kwocie 111,25 zł (lub 139,06 zł), a następnie zastosowaniu odpowiedniej stawki podatku. Tak ustaloną zaliczkę pomniejsza, co do zasady, o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł), jeśli podatnik złożył oświadczenie PIT-2.

Przykład

Przedsiębiorca od 1 czerwca br. zatrudnił na podstawie umowy o pracę syna (w wieku 24 lat) za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości 4.500 zł. Ponieważ pozostaje z synem we wspólnym gospodarstwie domowym, dla celów ubezpieczeń w ZUS jest on traktowany jako osoba współpracująca.

Zakładamy, że przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów oraz złożył pracodawcy PIT-2.

Od uzyskanego w czerwcu 2017 r. wynagrodzenia należało dokonać następujących wyliczeń:

- kwota wynagrodzenia za pracę  4.500,00 zł,
- podstawa opodatkowania
4.500 zł - 111,25 zł = 4.388,75 zł, po zaokrągleniu 
4.389,00 zł,
- zaliczka na podatek dochodowy
4.389 zł x 18% - 46,33 zł = 743,69 zł, po zaokrągleniu 
744,00 zł,
- kwota wypłaty
4.500 zł - 744 zł 
3.756,00 zł.

Przedsiębiorca opłacił za pracownika-osobę współpracującą z własnych środków składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ustalone od podstawy wymiaru w wysokości nie niższej niż 2.557,80 zł oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną od podstawy wymiaru w wysokości nie niższej niż 3.303,13 zł.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60