rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016

Obliczanie wysokości odprawy pośmiertnej

Zmarł pracownik zatrudniony w firmie od 11 lat. Odprawa przysługuje tylko 13-letniej córce (pracownik nie miał żony). W jakiej wysokości należy wypłacić tę odprawę, jeżeli pracownik otrzymywał stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2.800 zł oraz dodatki nocne?

Wysokość odprawy pośmiertnej jest uzależniona od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie - gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
     
  • trzymiesięczne wynagrodzenie - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
     
  • sześciomiesięczne wynagrodzenie - gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Tak stanowi art. 93 § 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

Odprawa pośmiertna przysługuje bezwarunkowo małżonkowi oraz innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku gdy po zmarłym pozostał więcej niż jeden uprawniony członek rodziny, to dzieli się ją w równych częściach pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. Natomiast w sytuacji, gdy po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny, wypłaca mu się odprawę pośmiertną w wysokości połowy odpowiedniej kwoty (art. 93 § 6 K.p.).

W okolicznościach wskazanych w pytaniu osobą uprawnioną do omawianej odprawy będzie wyłącznie małoletnia córka pracownika, bowiem spełnia ona warunki do uzyskania renty rodzinnej z FUS. Ze względu na to, że jest ona jedyną uprawnioną do odprawy pośmiertnej, przysługuje jej ona w wysokości połowy trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika (staż pracy pracownika u danego pracodawcy wynosi 11 lat).

Odprawę pośmiertną oblicza się stosując zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Tak stanowi § 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy... (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 289 ze zm.).

Przy czym składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu (tu odprawy). Natomiast składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wyjątkiem stałych miesięcznych, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy, przyjmuje się w średniej wysokości z tego okresu. Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu 3 miesięcy, wynagrodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Jest to tzw. dopełnienie podstawy. Tak wynika z § 15 i 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Przykład

W dniu 26 września br. zmarł pracownik zatrudniony w firmie od 11 lat. Do odprawy pośmiertnej jest uprawniona tylko jego małoletnia córka. Pracownik otrzymywał stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2.800 zł oraz dodatki nocne. W okresie od czerwca do sierpnia 2016 r. dodatki te wyniosły: w czerwcu br. - 168 zł, w lipcu br. - 176 zł i w sierpniu br. - 84 zł.

Ustalenie wysokości odprawy pośmiertnej:

2.800 zł + [(168 zł + 176 zł + 84 zł) : 3] = 2.942,67 zł,

1/2 × (2.942,67 zł × 3) = 4.414,01 zł.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Inne zasiłki i świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60