rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (920) z dnia 20.07.2016

Odprawa ze zwolnień grupowych liczona jako wielokrotność miesięcznego wynagrodzenia

Z dwoma pracownikami rozwiązujemy umowy o pracę ze względu na sytuację finansową firmy. W zakładzie jest zatrudnionych ponad 20 pracowników, dlatego zwalnianym będą przysługiwały odprawy pieniężne wynikające z ustawy o zwolnieniach grupowych. Ile wynoszą takie odprawy i jak je ustalić, jeżeli pracownicy otrzymują zarówno stałe, jak i zmienne składniki wynagrodzenia?

Pracownikom zwalnianym na mocy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192 ze zm.), dalej: ustawy o zwolnieniach grupowych, przysługuje odprawa pieniężna - zarówno w ramach zwolnień grupowych, jak i indywidualnych. Odpowiada ona wysokości:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
   
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
   
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat (art. 8 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych).

Do wymienionego okresu stażu zakładowego wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 K.p., a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Odprawę ze zwolnień grupowych oblicza się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 8 ust. 3 ustawy o zwolnieniach grupowych). Przy czym jej wysokość jest ograniczona i nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. W 2016 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1.850 zł.


WAŻNE:
Maksymalna wysokość odprawy pieniężnej w 2016 r. nie może przekroczyć kwoty 27.750 zł (tj. 1.850 zł × 15).


Zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.). Wynika z niego, że do podstawy ekwiwalentu urlopowego (tu odprawy pieniężnej) przyjmuje się wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem wskazanych w § 6 powołanego rozporządzenia.

Przy czym stałe miesięczne składniki bierze się pod uwagę z miesiąca nabycia prawa do odprawy, natomiast tzw. zmienne miesięczne, czyli przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, przyjmuje się w przeciętnej wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy. Składniki za okresy dłuższe niż 1 miesiąc uwzględnia się przy ustalaniu odprawy w przeciętnej wysokości z poprzednich 12 miesięcy.

W podany sposób ustala się miesięczne wynagrodzenie pracownika, które stanowi suma stałych i zmiennych składników wynagrodzenia. Przy obliczaniu odprawy pieniężnej z ustawy o zwolnieniach grupowych poprzestaje się na ustaleniu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika, bowiem stanowi ona wielokrotność miesięcznego wynagrodzenia. Nie ma powodów, aby dokonywać obliczeń z zastosowaniem współczynnika urlopowego. Stosowanie współczynnika ma na celu uzyskanie stawki dziennej i godzinowej ekwiwalentu za urlop, a następnie ustalenie jego wysokości w oparciu o liczbę godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Natomiast odprawa pieniężna to równowartość wynagrodzenia za miesiąc lub jego wielokrotność, dlatego dzielenie podstawy przez współczynnik nie ma uzasadnienia. Tak też uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 9 maja 2000 r., sygn. akt III ZP 12/00.

Przykład

Z dniem 31 lipca 2016 r. na mocy ustawy o zwolnieniach grupowych ulegnie rozwiązaniu umowa o pracę zawarta z pracownikiem. Posiada on staż pracy u danego pracodawcy wynoszący ponad 8 lat. Otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.200 zł, zmienną premię miesięczną, premię roczną, a także wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Za okres od kwietnia do czerwca 2016 r. otrzymał premie miesięczne w łącznej wysokości wynoszącej 4.540 zł. Ponadto, wypłacono mu wynagrodzenie za pracę nadliczbową z przekroczeń dobowych: za kwiecień br. - 304,80 zł (8 godz.), za maj br. - 465 zł (12 godz.), a w czerwcu br. 0 zł, gdyż w tym miesiącu nie pracował w nadgodzinach. W marcu 2016 r. otrzymał też premię roczną za 2015 r. w kwocie 7.050 zł. Pracownikowi przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, obliczana jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

Miesięczna wysokość składników uwzględnianych przy obliczaniu odprawy:

 • stałe miesięczne wynagrodzenie: 3.200 zł,
   
 • składniki zmienne miesięczne: (4.540 zł + 304,80 zł + 465 zł + 0 zł) : 3 m-ce = 1.769,93 zł,
   
 • składniki przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc: 7.050 zł : 12 m-cy = 587,50 zł.

Ustalenie wysokości odprawy pieniężnej:

3.200 zł + 1.769,93 zł + 587,50 zł = 5.557,43 zł,

5.557,43 zł × 3 = 16.672,29 zł.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Inne zasiłki i świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60