rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (405) z dnia 1.02.2016

Wypłata zasiłku opiekuńczego dla pracownicy będącej opiekunem prawnym dziecka

Pracownica, będąca osobą samotną, wystąpiła z wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym bratankiem w wieku 8 lat. Czy możemy wypłacać jej ten zasiłek, a jeśli tak to przez jaki okres? Nadmieniamy, że została ona ustanowiona przez sąd opiekunem prawnym dziecka.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej, zasiłek opiekuńczy wypłaca się ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat.

Za dzieci, w rozumieniu ustawy zasiłkowej, uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Przepisy ustawy zasiłkowej nie wskazują opiekuna prawnego dziecka, jako osoby uprawnionej do zasiłku opiekuńczego. Może on jednak ubiegać się o zasiłek. Opiekę prawną ustanawia się bowiem dla małoletniego w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082), dalej ustawy. Opiekę tę ustanawia sąd opiekuńczy, skoro tylko poweźmie wiadomość, że zachodzi prawny po temu powód (art. 145 § 2 ustawy). Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką, podlegając przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego (art. 155 ustawy). Jest więc zobowiązany uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego. Do sprawowania opieki stosuje się odpowiednio przepisy o władzy rodzicielskiej, z zachowaniem określonych przepisów ustawy.

Obejmując opiekę, opiekun składa odpowiednie przyrzeczenie, po którego złożeniu sąd opiekuńczy wydaje zaświadczenie. Zaświadczenie to podlega zwrotowi po zwolnieniu opiekuna lub ustaniu opieki (art. 590 i 591 K.p.c.).

Opiekun prawny może więc podejmować zobowiązania na rzecz dziecka oddanego mu pod opiekę prawną oraz występować w jego imieniu. Ma też obowiązek sprawowania opieki nad nim w okresie jego choroby.

Ważne: Sprawowanie osobistej opieki nad chorym dzieckiem, którego opiekunem prawnym została ustanowiona pracownica, uprawnia ją do zasiłku opiekuńczego na takich samych zasadach jak nad dzieckiem przyjętym na wychowanie i utrzymanie.

Okres, przez który w roku kalendarzowym przysługuje zasiłek opiekuńczy nie może przekroczyć 60 dni. W limicie tym mieszczą się także dni sprawowania osobistej opieki nad własnymi dziećmi lub innymi chorymi członkami rodziny (art. 33 ustawy zasiłkowej).

Aktywne druki i formularze
Oświadczenie ZUS Z-15 dostępne
jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

Wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego w przypadku, o którym mowa w pytaniu, jest zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA lub e-zwolnienie oraz oświadczenie pracownicy na druku ZUS Z-15. W dokumentacji zasiłkowej powinna też znaleźć się potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia sądu opiekuńczego ustanawiającego pracownicę opiekunem prawnym dziecka.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Inne zasiłki i świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60