rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016

Jak ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne?

Celem świadczenia rehabilitacyjnego jest odzyskanie zdolności do pracy przez ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy. Przysługuje ono nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Zaliczane jest do kategorii świadczeń krótkoterminowych. Postępowanie w sprawie omawianej należności ma charakter wnioskowy. Ważne, aby z wnioskiem o jej przyznanie wystąpić odpowiednio wcześnie przed zakończeniem okresu, na który został przyznany zasiłek chorobowy. Zapewni to zachowanie ciągłości w wypłacie świadczeń.

Warunki przyznania świadczenia

Ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego przysługuje zasiłek chorobowy. Świadczenie to przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 albo 270 dni.

Jeżeli natomiast chodzi o świadczenie rehabilitacyjne, to przysługuje ono ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności. Tak stanowi art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową.

Tym samym świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest zazwyczaj odpowiednio od 183. lub 271. dnia niezdolności do pracy. Zdarza się też, że przyznanie prawa i wypłata świadczenia następuje jeszcze przed upływem pełnego okresu zasiłkowego, przykładowo po 179 dniach pobierania zasiłku chorobowego.

Przy czym, pomimo że świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, to jednak okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, a więc 360 dni. W przypadku oznaczenia okresu uprawniającego do świadczeń chorobowych w miesiącach, za miesiąc uważa się bowiem 30 dni (art. 11 ust. 5 oraz art. 22 ustawy zasiłkowej).

O okolicznościach mających znaczenie dla oceny prawa do świadczenia orzeka:

 • lekarz orzecznik ZUS - pełniąc rolę I instancji albo
   
 • komisja lekarska ZUS - jako II instancja.

Prawa do omawianego świadczenia nie nabędzie jednak, mimo korzystania z zasiłku chorobowego, osoba uprawniona do:

 • emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, 
   
 • zasiłku dla bezrobotnych, 
   
 • zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, 
   
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz 
   
 • urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.

Tryb postępowania

Ponieważ postępowanie przed organem rentowym ma dwuinstancyjny charakter, a co jest z tym związane wymaga odpowiedniego czasu na przeprowadzenie tych formalności, ze złożeniem stosownego wniosku o przyznanie świadczenia nie należy czekać aż do wyczerpania zasiłku chorobowego. Przy czym wnioskującym może być ubezpieczony albo płatnik składek ubezpieczonego, który czynności związane z przygotowaniem wniosku podejmie po uzgodnieniu takiego stanu rzeczy z ubezpieczonym.

Ponadto nie później niż na 60 dni przed zakończeniem okresu zasiłkowego wystawiający zaświadczenie lekarskie przeprowadza badanie i ocenia, czy stan zdrowia ubezpieczonego uzasadnia zgłoszenie wniosku o ustalenie prawa do:

 • świadczenia rehabilitacyjnego,
   
 • renty z tytułu niezdolności do pracy.

Wystawiający zaświadczenie lekarskie powinien poinformować ubezpieczonego o terminie takiego badania. Następnie stosownie do wyników oceny lekarz wystawia zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Ubezpieczony natomiast powinien zostać poinformowany o potrzebie niezwłocznego zgłoszenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Tak wynika z § 9 ust. 3-5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 2013).


Jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego uzasadnia złożenie wniosku o świadczenie rehabilitacyjne, to powinien on z takim wnioskiem wystąpić do ZUS niezwłocznie.


Co ważne, jeżeli ubezpieczony wystąpi o świadczenie tuż przed wyczerpaniem zasiłku chorobowego, negatywną konsekwencją może się okazać oczekiwanie na wypłatę przyznanego świadczenia. Podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia stanowi bowiem orzeczenie:

 • lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub zarzutu wadliwości albo
   
 • komisji lekarskiej.

Sprzeciw i zarzut wadliwości to środki zaskarżenia przysługujące od orzeczenia lekarza orzecznika, odpowiednio osobie zainteresowanej oraz Prezesowi ZUS.

Dokumentacja

Dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłków, w tym świadczenia rehabilitacyjnego, określone zostały przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w § 2-3, 8 rozporządzenia w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2205 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem. Wymieniony akt wykonawczy wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., zastępując dotychczas obowiązujące rozporządzenie określające dowody stanowiące podstawę przyznania i wypłaty zasiłków.

Rodzaj wymaganych dokumentów do ustalenia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, podobnie jak dotychczas, uzależniony został od tego, kto jest płatnikiem świadczenia, jaka jest przyczyna niezdolności do pracy oraz czy świadczenie przysługuje za okres niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego (patrz ramka).

Dokumentacja niezbędna do przyznania i wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego

Dowodami stanowiącymi podstawę przyznania i wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego są odpowiednio:

 • złożony/e w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS:
   
  • wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, zawierający dane określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia,
    
  • zaświadczenie o stanie zdrowia osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku,
    
  • wywiad zawodowy z miejsca pracy (nie zawsze wymagany),
    
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub karta wypadku - w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy,
   
 • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego - w przypadku choroby zawodowej.

Gdy płatnikiem świadczenia rehabilitacyjnego jest ZUS, dodatkowo wymagane jest zaświadczenie płatnika składek (złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego) zawierające:

 • w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem - informacje określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
   
 • w przypadku ubezpieczonego prowadzącego pozarolniczą działalność, ubezpieczonego współpracującego z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oraz duchownego - informacje określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
   
 • w przypadku pozostałych ubezpieczonych niebędących pracownikami - informacje określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Jeżeli natomiast świadczenie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, dodatkowo niezbędne jest oświadczenie zawierające dane określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.)

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Inne zasiłki i świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60