rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (427) z dnia 1.01.2017

Kwota podwyższenia zasiłku macierzyńskiego przysługującego za część miesiąca - wyjaśnienie ZUS

W przypadku, gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.), kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości tego świadczenia. Tak stanowi art. 31 ust. 3a ustawy zasiłkowej. Kwota świadczenia rodzicielskiego wynosi 1.000 zł.

Wobec tego, iż zasiłek macierzyński może przysługiwać tylko przez część miesiąca, powstały wątpliwości: w jaki sposób ustalić kwotę podwyższenia? Szczególnie chodziło o ustalenie zaliczki na podatek dochodowy (stosowanie kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek).

ZUSW tej sprawie ZUS na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce pt. "Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych Zakładu" wyjaśnił, że: "(...) Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w tym przepisie oraz pracownik złoży zakładowi pracy odpowiednie oświadczenie.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie regulują sposobu obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli zasiłek macierzyński jest wypłacany przez płatnika składek oraz zasiłek ten przysługuje za część miesiąca, a za część miesiąca osoba ubezpieczona otrzymała także inne przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, np. zasiłek chorobowy.

W przypadku, gdy w tym samym miesiącu płatnik składek wypłaca osobie ubezpieczonej zasiłek chorobowy lub inny zasiłek z ubezpieczeń społecznych oraz zasiłek macierzyński, tj. przychody, które zalicza się do tego samego źródła przychodów (inne źródła, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), dla celów obliczenia kwoty netto zasiłku macierzyńskiego i kwoty podwyższenia tego zasiłku, kwota zmniejszająca podatek (w 2016 r. jest to kwota 46,33 zł), powinna być podzielona proporcjonalnie pomiędzy zasiłek chorobowy (lub inny zasiłek z ubezpieczeń społecznych) i zasiłek macierzyński.

Zasada ta powinna być także stosowana, jeżeli w tym samym miesiącu ubezpieczony otrzymał za część miesiąca wynagrodzenie za pracę, a za część miesiąca zasiłek macierzyński.".

Przypominamy, że w sytuacji gdy zasiłek macierzyński przysługuje za część miesiąca, podwyższenie ustala się proporcjonalnie do okresu, za który jest on wypłacany (art. 31 ust. 3c ustawy zasiłkowej). Kwotę świadczenia rodzicielskiego dzieli się przez liczbę kalendarzowych dni miesiąca i mnoży przez liczbę dni, za które przysługuje zasiłek, zaokrąglając ostateczny wynik do 10 groszy w górę (por. ust. 201 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej).

Kalkulatory Kalkulator urlopów macierzyńskiego
i rodzicielskiego dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl
Przykład

Pracownica jest zatrudniona na 1/3 etatu. W umowie o pracę ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 700 zł. W dniu 15 grudnia 2016 r. urodziła dziecko i od tego dnia do 13 grudnia 2017 r. wykorzysta urlop macierzyński, a następnie rodzicielski.

Za cały okres urlopów związanych z rodzicielstwem pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru wynoszącej 604,03 zł, a stawka dzienna zasiłku to 16,11 (604,03 zł x 80% : 30). Pracownica złożyła pracodawcy PIT-2.

Miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego, po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego. Dlatego pracownicy przysługuje podwyższenie zasiłku.

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego za 17 dni urlopu macierzyńskiego przypadającego w grudniu 2016 r. wyniosło 298,54 zł, według wyliczenia:

 • kwota świadczenia rodzicielskiego za 17 dni: 1.000 zł : 31 dni = 32,26 zł; 32,26 zł x 17 dni = 548,42 zł, po zaokrągleniu 548,50 zł,
 • kwota zasiłku macierzyńskiego: 17 dni urlopu x 16,11 zł = 273,87 zł,
   
 • kwota zmniejszająca podatek ustalona proporcjonalnie do zasiłku macierzyńskiego: (46,33 zł : 31 dni) x 17 dni = 25,41 zł,
   
 • zaliczka na podatek dochodowy: 274 zł x 18% - 25,41 zł = 23,91 zł,
   
 • zasiłek macierzyński po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy: 273,87 zł - 23,91 zł = 249,96 zł,
   
 • kwota podwyższenia zasiłku macierzyńskiego: 548,50 zł - 249,96 zł = 298,54 zł.

Zwracamy uwagę! ZUS w piśmie z 16 listopada 2016 r. (znak 994800/0200/25/2016) poinformował, że jeśli płatnik składek wypłacający zasiłek macierzyński w inny sposób obliczył zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, to przedstawioną wyżej zasadę ustalania tej zaliczki powinien stosować na bieżąco.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek macierzyński:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60