rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016

Obliczanie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego

Czy podwyższenie zasiłku macierzyńskiego przysługuje tylko pracownikom, czy również zleceniobiorcom oraz w jaki sposób obliczyć kwotę tego podwyższenia?

Jeśli miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.), to kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych należy podwyższyć do wysokości świadczenia rodzicielskiego. Tak stanowi art. 31 ust. 3a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.), dalej: ustawy zasiłkowej. Kwota świadczenia rodzicielskiego wynosi 1.000 zł.

Zasadę podwyższenia zasiłku macierzyńskiego stosuje się od 1 stycznia 2016 r. także do osób, które prawo do zasiłku macierzyńskiego nabyły przed tą datą, w przypadku, gdy kwota przysługującego im za okres od 1 stycznia 2016 r. zasiłku pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego.

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego przysługuje osobom ubezpieczonym, uprawnionym do zasiłku (tj. zarówno pracownikom, jak i zleceniobiorcom) za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres:

 • urlopu macierzyńskiego albo na warunkach urlopu macierzyńskiego,
   
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego (na warunkach urlopu macierzyńskiego), jeśli prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tych urlopów powstało przed 2 stycznia 2016 r.,
   
 • urlopu rodzicielskiego.

Wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego następuje bez wniosku ubezpieczonego.

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego nie przysługuje ubezpieczonemu pobierającemu zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego oraz osobie pobierającej zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Przykład

Pracownica zatrudniona na 1/3 etatu w umowie o pracę ma określone wynagrodzenie w wysokości 750 zł. W dniu 14 stycznia 2016 r. urodziła dziecko i do 11 stycznia 2017 r. korzysta z urlopów związanych z rodzicielstwem (tj. macierzyńskiego, a następnie rodzicielskiego).

Za cały okres urlopów związanych z rodzicielstwem przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru, która wynosi 647,17 zł, a stawka dzienna zasiłku 17,26 zł (647,17 zł × 80% : 30).

Miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego, po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego. Dlatego pracownica otrzymuje podwyższenie zasiłku.

Wysokość podwyższenia zasiłku macierzyńskiego ustala się jako różnicę między kwotą świadczenia rodzicielskiego (1.000 zł) a miesięczną kwotą zasiłku macierzyńskiego, pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeśli zasiłek macierzyński jest wypłacany za część miesiąca, to jego podwyższenie ustala się w stosunku do pomniejszonej proporcjonalnie kwoty świadczenia rodzicielskiego. Kwotę świadczenia rodzicielskiego za część miesiąca oblicza się poprzez podzielenie kwoty tego świadczenia przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca, za który przysługuje zasiłek macierzyński (wynik podlega zaokrągleniu do 1 grosza według ogólnych zasad) oraz pomnożenie przez liczbę dni, za które przysługuje zasiłek macierzyński. Otrzymaną kwotę zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Przykład

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu (pracownica złożyła pracodawcy PIT-2). Zasiłek macierzyński za styczeń 2016 r. wyniósł 310,68 zł (18 dni urlopu × 17,26 zł), za luty 2016 r. - 500,54 zł (29 dni × 17,26 zł), a za marzec 2016 r. wyniesie 535,06 zł (31 dni × 17,26 zł). Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego wynosi:

 • za styczeń 2016 r. - 279,70 zł, zgodnie z wyliczeniem:
   
  • kwota zasiłku macierzyńskiego: 310,68 zł,
    
  • zaliczka na podatek dochodowy: 311 zł × 18% - 46,33 zł = 9,65 zł, po zaokrągleniu 9,70 zł,
    
  • zasiłek pomniejszony o zaliczkę: 310,68 zł - 9,70 zł = 300,98 zł,
    
  • kwota świadczenia rodzicielskiego za 18 dni: 1.000 zł : 31 dni = 32,26 zł; 32,26 zł × 18 dni = 580,68 zł, po zaokrągleniu 580,70 zł,
    
  • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego: 580,70 zł - 300,98 zł = 279,72 zł;
    
 • za luty 2016 r. - 543,46 zł, zgodnie z wyliczeniem:
   
  • kwota zasiłku macierzyńskiego: 500,54 zł,
    
  • zaliczka na podatek dochodowy: 501 zł × 18% - 46,33 zł = 43,85 zł, po zaokrągleniu 44 zł,
    
  • zasiłek pomniejszony o zaliczkę: 500,54 zł - 44 zł = 456,54 zł,
    
  • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego: 1.000 zł - 456,54 zł = 543,46 zł;
    
 • za marzec 2016 r. - 514,94 zł, zgodnie z wyliczeniem:
   
  • kwota zasiłku macierzyńskiego: 535,06 zł,
    
  • zaliczka na podatek dochodowy: 535 zł × 18% - 46,33 zł = 49,97 zł, po zaokrągleniu 50 zł,
    
  • zasiłek pomniejszony o zaliczkę: 535,06 zł - 50 zł = 485,06 zł,
    
  • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego: 1.000 zł - 485,06 zł = 514,94 zł.

Na takich samych zasadach pracodawca ustali podwyższenie za kolejne miesiące, do zakończenia urlopu rodzicielskiego.

Od kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego nie nalicza się zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Do wypłaty podwyższenia zobowiązany jest płatnik zasiłku.

Jeśli zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu, a łączna kwota zasiłku pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego, kwota podwyższenia zasiłku jest obliczana jako różnica między kwotą świadczenia rodzicielskiego a łączną kwotą zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych ze wszystkich tytułów. W tej sytuacji osoba uprawniona do zasiłku wskazuje płatnika składek zobowiązanego do naliczenia i wypłaty podwyższenia zasiłku. Jeżeli jednak jednym z płatników zasiłku macierzyńskiego jest ZUS, to jest on zobowiązany do naliczenia i wypłaty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego.

Dodajmy, że w przypadku, gdy oboje rodzice jednocześnie pobierają zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego i miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych przysługująca każdemu z nich jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego, to podwyższenie zasiłku macierzyńskiego przysługuje odrębnie każdemu z rodziców.

Zmiana wysokości podwyższenia zasiłku macierzyńskiego

Jeśli w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego ulega zmianie miesięczna kwota tego zasiłku (pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych), to prawo do podwyższenia zasiłku lub kwotę tego podwyższenia ustala się na nowo. Może zatem powstać prawo do podwyższenia (jeśli wcześniej nie przysługiwało) lub nastąpić utrata tego prawa, bądź też zmieni się kwota przysługującego podwyższenia.

Powyższe stosuje się także, gdy:

 • ubezpieczonemu przysługiwał zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru, a następnie ma prawo do zasiłku w wysokości 60%,
   
 • ubezpieczony pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, w związku z czym należny zasiłek macierzyński ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu podjętej pracy,
   
 • w związku z różną liczbą dni kalendarzowych miesiąca zmienia się kwota zasiłku macierzyńskiego (patrz przykład 2),
   
 • w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego nastąpi zmiana podstawy jego wymiaru, np. w związku z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę lub rozpoczęciem drugiego roku pracy.

Dokumenty do wypłaty kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego przysługującego z więcej niż jednego tytułu

Ubezpieczony, uprawniony do zasiłku macierzyńskiego, składa oświadczenie, w którym wskazuje, czy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu, a jeżeli tak, to który płatnik jest zobowiązany do wypłaty kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego oraz potwierdza, że podwyższenie zasiłku macierzyńskiego nie jest pobierane z innego tytułu.

Płatnikowi zobowiązanemu do wypłaty kwoty podwyższenia należy przedkładać zaświadczenia pozostałych płatników zasiłku za miesiąc, w którym przysługuje podwyższenie zasiłku do kwoty świadczenia rodzicielskiego, zawierające informacje o okresie przysługującego zasiłku oraz o miesięcznej kwocie zasiłku po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz za miesiące, w których nastąpiła zmiana w wysokości przysługującego zasiłku macierzyńskiego i jego okresie.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek macierzyński:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

czerwiec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.