rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (302) z dnia 10.10.2011

Dodatek stażowy pracownika służby cywilnej

Zatrudniony w inspekcji weterynaryjnej pracownik korzysta z urlopu bezpłatnego. Czy okres tego urlopu wpłynie na termin uzyskania przez pracownika uprawnienia do dodatku za wysługę lat?

Tak. Pracownikowi należy odliczyć od stażu wpływającego na nabycie prawa i wysokość dodatku za wieloletnią pracę okres, w którym korzystał z urlopu bezpłatnego.

Istotą urlopu bezpłatnego jest przerwanie (zawieszenie) na czas ściśle określony realizacji zawartej między stronami umowy o pracę. W konsekwencji okres urlopu bezpłatnego nie podlega wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Oznacza to, że w przypadku braku szczególnej regulacji prawnej czasu korzystania z urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą m.in.:

 • wymiar urlopu wypoczynkowego (art. 154 K.p.),
   
 • okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony (art. 36 § 1 K.p.),
   
 • staż pracy wymagany do nabycia prawa do: nagrody z zakładowego funduszu nagród, nagrody jubileuszowej, dodatku za wieloletnią pracę (tzw. stażowego).

Pracownicy inspekcji weterynaryjnej wchodzą w skład korpusu służby cywilnej podlegając przepisom ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 227, poz. 1505 z późn. zm.). Jak wynika z art. 90 tej ustawy, członkowi korpusu służby cywilnej przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Ważne: Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Nie wlicza się natomiast okresów zatrudnienia w partii komunistycznej, jak również w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 425 z późn. zm.).

Do stażu pracowniczego niezbędnego dla nabycia prawa do dodatku za wieloletnią pracę nie zalicza się też okresu korzystania przez pracownika z tzw. zwykłego urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 K.p. Tak stanowi § 2 powołanego przepisu.

Problematykę wypłacania dodatków w służbie cywilnej doprecyzowano rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. nr 211, poz. 1630 z późn. zm.). Jak wynika z przepisu § 4 rozporządzenia, członkowi korpusu służby cywilnej uprawnionemu do dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, dodatek ten wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia:

 • począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym członek korpusu służby cywilnej nabył prawo do dodatku za wysługę lat lub prawo do wyższej stawki dodatku za wysługę lat, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
   
 • za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub prawa do wyższej stawki dodatku za wysługę lat nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
  Przykład  

Od 10 sierpnia 2006 r. pracownik podjął pracę w urzędzie. Prawo do 5% dodatku stażowego nabył zatem z dniem 9 sierpnia 2011 r., a dodatek jest wypłacany począwszy od 1 września br. Aktualnie na podstawie art. 174 K.p. korzysta z urlopu bezpłatnego udzielonego na okres od 16 września do 31 października 2011 r. W tej sytuacji prawo do 6% dodatku nabędzie z dniem 24 września 2012 r. (wypłata od 1 października 2012 r.).

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Rozliczanie wynagrodzeń:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60